ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 new

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่ 4)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเข้าปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น(Flexible Time)ของบุคคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติ

ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ส่วนกลาง ม.มหิดลศาลายา พ.ศ.2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมและอัตราค่าบำรุงห้องประชุม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา พ.ศ. 2557

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน  และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่นักศึกษาช่วยปฎิบัติงาน  พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2556

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร  พ.ศ.2554

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2552

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานหอพักนักศึกษาที่ศาลายา และที่แก้ไขเพิ่มติม พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสุตร พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2557

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้รถยนต์ของ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2553

ประกาศ ค่าเครื่องแต่งกาย (1 ธันวาคม 2560)

ประกาศ ค่าใช้สอย ปี 2560 (12 ธันวาคม 2560)

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดพวงหรีดเพื่อวางเคารพศพบุคลากรที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2556

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556

ประกาศ เรื่องเงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประกาศ เรื่องอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่องอัตราการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 2552

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2552

ประกาศ เรื่องวงเงินในการโอน เปลี่ยนแปลง และยกเลิกรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธียืมเงิน พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ส่วนงานที่บริหารรายได้ของส่วนงานเอง พ.ศ. 2551

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เพื่อรองรับการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   New
Check list และหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  Excel / PDF
Check list และหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม   Excel / PDF
Check list และหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนเสริม/สอนพิเศษ/ผู้ช่วยสอน(ล่ามภาษามือ)/ผู้ดำเนินการสอบ   Excel / PDF

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวปฏิบัติในการแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อว 78/ว 4589

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน อว 78/ว 6150
เอกสารแนบ 1    การบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 2    การบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 3    การบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 4    Template การคำนวณอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turn Over Rate)
เอกสารแนบ 5    Template การคำนวณอัตราการขึ้นเงินเดือน (Salary incremental rate)
เอกสารแนบ 6    Template การคำนวณประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 7    Template การคำนวณประมาณการหนี้สิน พส. เปลี่ยนสถานะเป็น พม.
เอกสารแนบ 8.1 ตัวอย่าง Template การคำนวณอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turn Over Rate)
เอกสารแนบ 8.2 ตัวอย่าง Template การคำนวณอัตราการขึ้นเงินเดือน (Salary incremental rate)
เอกสารแนบ 8.3 ตัวอย่าง Template การคำนวณประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
เอกสารแนบ 8.4 ตัวอย่าง Template การคำนวณประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน กรณี พส.เปลี่ยนสถานะภาพเป็น พม.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวปฏิบัติการส่งแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบการสร้างข้อมูลสำหรับลูกหนี้และผู้ขายรายใหม่ก่อนนำส่งเงินหลักประกัน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักฐานในประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักฐานในประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………