ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 new

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่ 4)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเข้าปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น(Flexible Time)ของบุคคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติ

ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ส่วนกลาง ม.มหิดลศาลายา พ.ศ.2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมและอัตราค่าบำรุงห้องประชุม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา พ.ศ. 2557

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน  และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่นักศึกษาช่วยปฎิบัติงาน  พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2556

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร  พ.ศ.2554

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2552

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานหอพักนักศึกษาที่ศาลายา และที่แก้ไขเพิ่มติม พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสุตร พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2557

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้รถยนต์ของ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2553

ประกาศ ค่าเครื่องแต่งกาย (1 ธันวาคม 2560)

ประกาศ ค่าใช้สอย ปี 2560 (12 ธันวาคม 2560)

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดพวงหรีดเพื่อวางเคารพศพบุคลากรที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2556

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556

ประกาศ เรื่องเงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประกาศ เรื่องอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่องอัตราการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 2552

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2552

ประกาศ เรื่องวงเงินในการโอน เปลี่ยนแปลง และยกเลิกรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธียืมเงิน พ.ศ. 2551

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ส่วนงานที่บริหารรายได้ของส่วนงานเอง พ.ศ. 2551

แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน อว 78/ว 6150   New
เอกสารแนบ 1    การบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 2    การบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 3    การบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 4    Template การคำนวณอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turn Over Rate)
เอกสารแนบ 5    Template การคำนวณอัตราการขึ้นเงินเดือน (Salary incremental rate)
เอกสารแนบ 6    Template การคำนวณประมาณการหนี้สิน
เอกสารแนบ 7    Template การคำนวณประมาณการหนี้สิน พส. เปลี่ยนสถานะเป็น พม.
เอกสารแนบ 8.1 ตัวอย่าง Template การคำนวณอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turn Over Rate)
เอกสารแนบ 8.2 ตัวอย่าง Template การคำนวณอัตราการขึ้นเงินเดือน (Salary incremental rate)
เอกสารแนบ 8.3 ตัวอย่าง Template การคำนวณประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
เอกสารแนบ 8.4 ตัวอย่าง Template การคำนวณประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน กรณี พส.เปลี่ยนสถานะภาพเป็น พม.

แนวปฏิบัติการส่งแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบการสร้างข้อมูลสำหรับลูกหนี้และผู้ขายรายใหม่ก่อนนำส่งเงินหลักประกัน

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม

หลักฐานในประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

หลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หลักฐานในประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สอน