กองกิจการนักศึกษา มหิดล

บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา พ.ศ. 2566

บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา

ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต (ถึงแก่กรรม) นักศึกษา/ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ (ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร) จะได้รับเงินสงเคราะห์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของนักศึกษา ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาได้ที่ งานกิจการนักศึกษาส่วนงาน / งานการศึกษาส่วนงาน (ซึ่งแต่ละส่วนงานเป็นผู้กำหนด) หรืองานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต) โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นเรื่อง สามารถแบ่งได้เป็นกรณีดังนี้

กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้

1 แบบฟอร์ม 1ก

 •  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  Student Relief Grant Application Form Mahidol University
 •  หนังสือมอบอำนาจ

2 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ถึงขนาดที่ทำให้นักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถที่จะทำการศึกษาต่อไปได้

3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

4 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้ยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์

5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

6 หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีมอบอำนาจ)

 •  หนังสือมอบอำนาจ
 •  Power of Attorney

กรณีเสียชีวิต (ถึงแก่กรรม)

1 แบบฟอร์ม 2ก

 •  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  Student Relief Grant Application Form Mahidol University
 •  หนังสือมอบอำนาจ

2 หลักฐานแสดงการตาย (ใบมรณบัตร) ของนักศึกษาที่ถึงแก่กรรม

3 หลักฐานแสดงการชำระเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษานั้น (ถ้ามี)

4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษาที่ถึงแก่กรรม

5 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้ยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์

6 สำเนาหลักฐานการตาย (ใบมรณบัตร) ของผู้มีสิทธิ/ผู้ปกครองที่มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ทุกคน (ที่เสียชีวิตแล้ว)

7 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ นามสกุล ของนักศึกษที่ถึงแก่กรรม และของผู้มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ทุกคน

8 หลักฐานการเป็นบิดา โดยชอบด้วยกฎหมายของนักศึกษาที่ถึงแก่กรรม (ใบสำคัญการสมรสระหว่างบิดามารดา) หรือหลักฐานการจดทะเบียนว่านักศึกษาผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร หรือคำพิพากษาที่แสดงว่านักศึกษาผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร

9 หลักฐานการเป็นสามี หรือ ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย (ใบสำคัญการสมรส) ในกรณีที่นักศึกษาผู้ถึงแก่กรรมมีคู่สมรส

10 หลักฐานการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่นักศึกษาผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดา อันได้แก่ ใบสำคัญการสมรส หรือ หลักฐานหลักบานที่บิดา (นักศึกษาผู้ถึงแก่กรรม) จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือคำพิพากษาที่แสดงว่าเป็นบุตรของนักศึกษาผู้ถึงแก่กรรมจริง

11 หลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่นักศึกษาผู้ถึงแก่กรรมมีบุตรผู้เยาว์ และบุตรนั้นไม่มีบิดาและมารดา และไม่สมมารถที่จะมารับเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้

12 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของนักศึกษาผู้ถึงแก่กรรม ผู้มีสิทธิได้รับ หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)

13 หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีมอบอำนาจ)

 •  หนังสือมอบอำนาจ
 •  Power of Attorney

ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา

1 ผู้ขอยื่นเรื่องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาให้ครบถ้วน

2 ผู้ขอยื่นเรื่องติดต่องานกิจการนักศึกษา, งานการศึกษาส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา หรือที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา พร้อมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาที่ได้เตรียมไว้แล้ว

3 หน่วยงานที่รับเรื่องไว้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารและดำเนินการดังนี้

– กรณียื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ที่ส่วนงานตันสังกัดนักศึกษา ส่วนงานต้นสังกัดนักศึกษาส่งเอกสารประกอบการยื่นเรื่องมาที่ “งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา” เพื่อเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์นักศึกษาต่อไป

– กรณียื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษ กองกิจการนักศึกษา เอกสารจะได้นำเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์นักศึกษาต่อไป

4 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติและได้สั่งจ่ายเช็คให้ผู้ขอยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาแล้ว กองกิจการนักศึกษาจะแจ้งผู้ยื่นเรื่องฯ ให้เดินทางมารับเช็คที่ “งานรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา” และแจ้งส่วนงานต้นสังกัดนักศึกษาทราบต่อไป

หมายเหตุ เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการดำเนินการ ผู้ยื่นเรื่องโปรดศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาให้เรียบร้อยก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +66 2849 4501-28

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save