trending

19/09/2019

คลิปความรู้ เรื่อง Disruptive Change

20/08/2019

MU Stock Challenge: season 2

13/09/2019

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 รหัส’ 60-62)

20/08/2019

โครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea)

12/09/2019

พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

20/08/2019

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Thailand

10/09/2019

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ

20/08/2019

โครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2019

06/09/2019

นักศึกษามหิดลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ/หรือ “คาจิกิ” สามารถแจ้งเจตจำนงขอความช่วยเหลือมาได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล