Gallery

06/12/2019

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา2562

02/12/2019

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)

02/12/2019

“ค่ายกันภัยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” SAC Camp 2019

22/11/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Christmas Hours with Norwegian Santa

19/11/2019

ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2563

12/11/2019

ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

12/11/2019

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562

11/11/2019

โครงการ Halloween English: Trick or Treat Hours

11/11/2019

Digital Tour Robotics Summit 2019