การลาศึกษา

  นิยามความหมาย

  แนวทางการพิจารณา

  คุณสมบัติ

  ขั้นตอนการดำเนินการ

  เอกสารประกอบการดำเนินการ

  แบบฟอร์ม

  • Form_แบบรายงานผลการศึกษา