02/02/2022

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 2/2565

04/02/2022

สภาคณาจารย์ จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14/02/2022

กองบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ Workshop กับผู้ใช้หลัก (Key Users) ระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project) (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

24/03/2022

อบรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ Service Excellence