17/05/2022

ม.มหิดล จัดตั้ง “Asean Primary Healthcare Research & Information Center” ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญสุขภาวะอาเซียน สู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs สหประชาชาติภายในปี พ.ศ.2573

21/11/2022

ม.มหิดล ชูธงมุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs จัดอบรมพัฒนาสุขภาวะแรงงานไทย “Wellness for Industry”

21/12/2022

ม.มหิดล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SDGs สอดรับนโยบาย BCG ตามมติเอเปค – ผลักดันประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่เศรษฐกิจ