27/06/2022

นวัตกรรมจัดยาด้วยระบบ AI ท้าทายโลกยุคดิจิทัล

27/06/2022

สถานการณ์โควิด-19 กับผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย

27/06/2022

“ภาวะลำไส้รั่ว” ภัยร้ายที่มากับพฤติกรรมการกินอาหารและการใช้ชีวิตประจำวัน

28/06/2022

เติมความรู้แรงงานต่างด้าวดูแลตนเองและผู้สูงอายุในยุคโควิด-19