09/01/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 46 หนังสือพิมพ์มติชน

27/01/2023

กองบริหารงานทั่วไป จัดโครงการศึกษาดูงานสัปปายะสภาสถาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

01/02/2023

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหิดล จัดสัมมนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

02/02/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงนิทรรศการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี