ม.มหิดล แนะสร้างโอกาสการเรียนรู้จากค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
21/11/2022
ม.มหิดล ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่า ผ่านการเรียนรู้เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
21/11/2022

ม.มหิดล ชูธงมุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs จัดอบรมพัฒนาสุขภาวะแรงงานไทย “Wellness for Industry”

ด้วยธงที่มุ่งหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 8 ปีข้างหน้า ทำให้ถนนทุกสายต่างมุ่งสู่ SDGs ข้อ 3 เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (Good Health & Well-being) ซึ่งจะเป็นขุมพลังสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ข้ออื่นๆ ได้ต่อไป เช่นเดียวกับแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมจะมีคุณภาพหรือไม่ ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับการมีสุขภาวะที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยว่า ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปี พ.ศ. 2565 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มเปิด “Wellness for Industry” เป็นปีแรก

ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 เดือนสำหรับผู้บริหารชั้นต้นที่รับหน้าที่ดูแลสุขภาวะแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในอนาคตคาดว่าจะจัดอบรมได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 2 – 3 ครั้งต่อปี และจะสามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้เทียบโอนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และโทที่คณะฯ ในระบบปกติได้ต่อไปอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การจัดการสภาพแวดล้อมของแรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมการดูแลโภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) การดูแลสุขภาพใจ และการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ฯลฯ

ได้รับเกียรติจาก คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA GROUP ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อเร็วๆ นี้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการบริหาร WHA GROUP ในฐานะ “ผู้นำหญิงที่ประสบความสำเร็จแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร FORBES

WHA GROUP ปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ในเครือมากกว่า 60 บริษัท ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ โดยได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น “นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ซึ่งหนึ่งในธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยล่าสุดได้ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำริเริ่มให้มีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพทางไกล ให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA GROUP ในเบื้องต้น ก่อนขยายผลสู่วงกว้าง

ซึ่งในส่วนของเนื้อหา (content) ร่วมจัดทำโดย 4 ภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาโภชนวิทยา และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ การป้องกันโรคทั้งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานและพฤติกรรม สามารถให้จัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ และคำปรึกษาด้านสุขภาพกับพนักงานในสถานประกอบการได้

โดยในหลักสูตร “Wellness for Industry” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการแนะนำการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาวะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบการของตัวเองต่อไปได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ” ที่จะต้องแสดงบทบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีความเป็นอยู่ และสุขภาวะที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทรงศักยภาพต่อไปในวันข้างหน้า

สำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพประจำสถานประกอบการใดสนใจจะร่วมเข้ารับการอบรม พร้อมรับใบประกาศนียบัตรในรุ่นต่อไป สามารถติดตามข่าวการจัดอบรมหลักสูตร “Wellness for Industry” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ให้คะแนน
PR
PR