มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานทั่วไปร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมเครือข่ายงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหิดล
24/08/2022
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 15 สถานีโทรทัศน์ TNN
09/09/2022

สภาคณาจารย์ จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “นโยบายยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “นโยบายยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย” โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และผ่านระบบออนไลน์

การสัมมนาครั้งนี้ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ได้ทราบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมหารือ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการจัดทำแผนงานของสภาคณาจารย์ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ให้คะแนน