โครงการอบรมสุดยอดเลขาฯ
01/06/2022
กองบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ Workshop กับผู้ใช้หลัก (Key Users) ระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project) (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) จากกลุ่มเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเลขานุการคณะ
25/05/2022

กองบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ Workshop กับผู้ใช้หลัก (Key Users) ระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project) (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ อาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรม และทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานทั่วไป ได้จัด workshop ให้กับผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม MLC323 มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดกระบวนการทางธุรกิจใหม่ และรับทราบความต้องการของผู้ใช้ระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project) เพื่อให้มีการจัดทำระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน

ให้คะแนน