07/04/2022

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 4/2565

08/04/2022

ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการดำเนินงานของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์ข่าวสด

03/05/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 89 ปี

05/05/2022

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรี่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายของ Google workspace for Education policy”