24/08/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานทั่วไปร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมเครือข่ายงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหิดล

02/09/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล “เสริมสร้างศักยภาพ สู่ยุคเทคโนโลยี 5G”

07/09/2022

กองบริหารงานทั่วไป จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

09/09/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 15 สถานีโทรทัศน์ TNN