08/06/2022

สภาคณาจารย์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จสู่ World Class University: ถอดบทเรียนจาก top 100 Universities”

08/06/2022

กองบริหารงานทั่วไป งานบริหารเอกสาร และหน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าประชุมหารือข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project) (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) และดูงานระบบของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

15/06/2022

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2564 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15/06/2022

กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project)