15/09/2022

กองบริหารงานทั่วไป ได้รับการรับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ MU Vote System จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

16/09/2022

กองบริหารงานทั่วไป จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2565

16/09/2022

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนา เรื่อง “บริหารการเงิน และการลงทุนอย่างไร ให้ชีวิตมั่นคง”

22/09/2022

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ต้อนรับบุคลากรจาก University of Southern Queensland ภายใต้โครงการ USQ Staff Exchange