พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล
14/12/2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566
29/12/2022

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม สภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 – 2566 โดยเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning ที่สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน่วยบริการวิชาการ สังกัดกองบริหารการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการของส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล และกล่าวถึงโครงการต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ โครงการส่งเสริมการวิจัยการจัดการออนไลน์ สนับสนุนและส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการ โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ และการปรับระบบการบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง Flagship ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่สมาชิกสภาคณาจารย์ เพื่อนำข้อมูลครั้งนี้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาสภาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

5/5 - (1 vote)