มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น Healthy University เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆ ที่ไม่ควรละเลย มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามพื้นที่และวิทยาเขตต่างๆ ซึ่งครอบคลุมการเรียนการสอนนักศึกษา รวมไปถึงการให้การปรึกษาปัญหาสำหรับนักศึกษา ซึ่งมีสถานที่ตั้งและเวลาให้บริการดังนี้

บริการสุขภาพทางกาย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.หน่วยสุขภาพศาลายา ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ให้บริการเวลา 08.30 – 20.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2849 4529 – 30

2.คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บทางด้านกล้ามเนื้อเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2441 4296 – 8 ต่อ 105

บางกอกน้อย

1.หน่วยสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้บริการตรวจรักษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2419 7389

พญาไท

1.หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการตรวจรักษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2200 4031 หรือ 0 2200 3835

2.หน่วยบริการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการเวลา 09.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 5000 ต่อ 5203

3.หน่วยบริการสุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการเวลา 12.00 – 13.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2246 1225 – 31 ต่อ 5210

4.สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการยาโดยเภสัชกร ตั้งอยู่ที่ คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2644 4609

วิทยาเขตกาญจนบุรี

1.หน่วยสุขภาพวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร one stop service หอพักนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้บริการเวลา 08.30 – 20.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 3458 5068

บริการสุขภาพทางใจ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.ศูนย์ให้คำปรึกษาและนันทนาการ MU Friends ให้บริการคำปรึกษาสุขภาวะทางใจ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ให้บริการเวลา 09.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2849 4538 Hotline 0 8874 7385

2.คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) ให้บริการคำปรึกษาสุขภาวะทางใจ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 09 4461 2407 (สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์ได้)

สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

1.โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3.โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4.โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

6.ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ วิทยาเขตนครสวรรค์

สถานพยาบาลเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล

1.โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม

2.โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง จ.นครสวรรค์

4.โรงพยาบาลพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

5.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

6.โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

แหล่งเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (Mahidol ERT) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาบ้านลีลาวดี (หอ 10) (หมุดที่ตั้ง https://goo.gl/maps/ptvPwFXbx5a2abEfA)

2.Mahidol University BLS Training Center เป็นสถานที่ให้บริการทดสอบการฝึกปฏิบัติการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และใช้งานเครื่อง AED (Automatic External Defibrillator) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาบ้านลีลาวดี (หอ 10) (หมุดที่ตั้ง https://goo.gl/maps/qmffAybJHT6yvKfL9)

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา