Announce

04/06/2021
20210604_scholarshipcovid19_banner

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

24/05/2021

ขั้นตอนของผู้กู้ยืม กยศ.ต่อเนื่อง ม.มหิดลเลื่อนชั้นปี

18/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563” 

14/05/2021

เทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน

12/05/2021

“Less is More” Less Plastic More Life ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

12/05/2021
vacine_banner

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคคลากร ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกัน COVID- 19 ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

03/05/2021

การส่งหลักฐานชั่วโมงการทำกิจกรรมจิตอาสาของผู้กู้กยศ. (รายเก่าเลื่อนชั้นปี)

03/05/2021
20210503_banner

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

28/04/2021
20210428_banner

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563