กองกิจการนักศึกษา มหิดล

หน่วยบริการทันตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการรักษาทางทันตบริการพื้นฐานให้สำหรับนักศึกษา ได้แก่ การอุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน และการผ่าฟันคุด ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์รับบริการดังกล่าว โดยต้องเข้ารับบริการในสถานพยาบาลสังกัด ม.มหิดล ดังนี้

1.แผนกทันตกรรม ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ให้บริการวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 12.30 – 15.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2419 7415 – 17

2.งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ให้บริการวันอังคาร – วันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 – 15.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 1210 หรือ 0 2201 1164

3.คลินิกทันตกรรทั่วไปขั้นสูง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันแพทยศาสตร์) ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 – 15.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2200 7777 ต่อ 7852

4.แผนกทันตกรรม ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์) ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13.00 น.) เวลา 08.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2849 6600 ต่อ 2004 หรือ 2031 หรือ 3053

หมายเหตุ การรับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษา ไม่สามารถเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้หากเข้ารับบริการคลินิกพิเศษหรือคลินิกพิเศษนอกเวลา เว้นแต่นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

กองกิจการนักศึกษา มหิดล