การประชุม/อบรม อื่น ๆ

การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินทุนวิจัย ประเภท Basic Research Fund จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ

โครงการอบรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น โดย รศ. ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบ ววน.
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   ชี้แจงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
•   ประชาสัมพันธ์ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

การบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าและการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้”
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   การดำเนินงานแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชเพื่อการวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดย คุณณัฐพร เสียงอ่อน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•   การดำเนินงานการขออนุญาตทำวิจัยในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย คุณธิติ กนกทวีฐากร และ คุณจิรพรรณ โสภี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•   การขออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย คุณประยุทธ เสี้ยวยิ้ม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•   การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดย คุณภาณุวัตร กมุทชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•   วิดีโอการบรรยาย

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของหน่วยงานภาคเอกชน True Lab ประจำปี 2020 (รอบ 2)
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 10.30 น. ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Share and Learn: NIH Grant Application and Administration
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องทวีวัฒนา โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   How to Write An International (NIH) Grant โดย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี
•   Applying to NIH: Tips and Tricks โดย รศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ
•   แนวปฏิบัติในการสมัครขอรับทุน และบริหารโครงการหลังได้รับทุน NIH โดย นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
•   วิดีโอการบรรยาย

การประชุม “ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
•   วิดีโอการบรรยาย

หมายเหตุ: การบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยายของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

การอบรม “Understanding why Papers are Important to MB: A Guide for Support Staff”
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   เอกสารประกอบการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Evaluation Canvas Workshop (ประกอบการเขียนขอทุนโครงการ Flagship)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 324 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)
ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร

•   บทคัดย่อ
•   บทความการประชุมวิชาการ
•   สรุปการประชุม
•   ภาพบรรยากาศภายในงาน