การประชุม/อบรม อื่น ๆ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)” ครั้งที่ 3/2566
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Webex by Cisco

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)” ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Webex by Cisco

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

WEBINAR เรื่อง “แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข”
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   วิดีโอการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   Synchrotron Facilities : Applications in Medical, Pharmaceutical and Public Health Research Dr.Supagorn Rugmai
•   Synchrotron for Medical and Public Health Research : Nano Structural Characterization Dr.Nuntaporn Kamonsutthipaijit
•   Cell and Tissue Research with Synchrotron Infrared Dr.Sukanya Chaipayang
•   Micro Device and Microfluidic Fabrication with Synchrotron Lithography Dr.Pattanaphong Janphuang
•   SYNAPSE : Asia – Pacific Consortium for Human Brain Mapping with Synchrotron XTM Dr.Supagorn Rugmai

WEBINAR เรื่อง “สนทนาปัญหาวิจัย”
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

•   วิดีโอการประชุม
•   Q & A

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)” ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Webex by Cisco

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

Webinar เรื่อง “ระบบสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล”
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น.

•   เอกสารประกอบการประชุม
•   วิดีโอการประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” ครั้งที่ 4/2565
เพิ่มเติมหัวข้อพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)”
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Webex by Cisco

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อยื่นขอทุน FF67 และทุนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ในรูปแบบออนไลน์

•   เอกสารประกอบการบรรยาย
•   วิดีโอการประชุม ฯ
•   สรุป Q & A

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” ครั้งที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การประชุม “พรบ.ใหม่ … นักวิจัยต้องรู้: พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

•   สรุปรายงานการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   ความสำคัญของ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดย ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และบทบาทนักวิจัย โดย รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
•   สาระสำคัญของ พรบ. ที่นักวิจัยต้องรู้ โดย คุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

•   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กัญชา … ความจริงต้องรู้”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

•   สรุปรายงานการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กัญชา … ความจริงต้องรู้”
•   วิดีโอการเสวนา ฯ

เอกสารประกอบการเสวนา ฯ
•   ฤทธิ์ของสารในกัญชาต่อระบบประสาทและจิตใจ โดย รศ. พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
•   กรณีศึกษาฤทธิ์ของสารในกัญชาในอาหารและอาการพิษจากการใช้กัญชา โดย อ. พญ.จริยา ภูดิศชินภัทร
•   มุมมองทางกฎหมายและโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้กัญชา โดย รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย

การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวิจัยด้านเวกเตอร์ไวรัส (Viral Vectors)
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

Special Lecture 1:
1) Viral Vectors and Gene Transfer
2) Genome Editing Approaches for the Modulation of Gene Expression
By Dr.Arnaud MONTEIL, Ph.D., Institut de Genomique Fonctionnelle, France
•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

Special Lecture 2:
1) Overview of work in a Biosafety laboratory
2) Investigation of emerging mosquito-borne viruses in Asia
By Dr.Rodolphe HAMEL, Ph.D., Centre IRD de Montpellier, France
•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” รอบที่ 5/2564
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” รอบที่ 4/2564
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

การบรรยาย “ความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)”
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา/เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Web Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการบรรยาย ฯ – WORKBOOK [THAI VERSION]
•   เอกสารประกอบการบรรยาย ฯ – WORKBOOK [ENGLISH VERSION]
•   ACADEMIC HONESTY ความสุจริตทางวิชาการ

การประชุม เรื่อง การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   MU: Social Sc. Research
•   แนวทางการสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินทุนวิจัย ประเภท Basic Research Fund จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ

โครงการอบรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น โดย รศ. ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบ ววน.
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   ชี้แจงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
•   ประชาสัมพันธ์ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

การบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าและการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้”
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   การดำเนินงานแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชเพื่อการวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดย คุณณัฐพร เสียงอ่อน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•   การดำเนินงานการขออนุญาตทำวิจัยในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย คุณธิติ กนกทวีฐากร และ คุณจิรพรรณ โสภี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•   การขออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย คุณประยุทธ เสี้ยวยิ้ม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•   การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดย คุณภาณุวัตร กมุทชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•   วิดีโอการบรรยาย

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของหน่วยงานภาคเอกชน True Lab ประจำปี 2020 (รอบ 2)
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 10.30 น. ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ
•   วิดีโอการประชุม ฯ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Share and Learn: NIH Grant Application and Administration
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องทวีวัฒนา โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   How to Write An International (NIH) Grant โดย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี
•   Applying to NIH: Tips and Tricks โดย รศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ
•   แนวปฏิบัติในการสมัครขอรับทุน และบริหารโครงการหลังได้รับทุน NIH โดย นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
•   วิดีโอการบรรยาย

การประชุม “ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
•   วิดีโอการบรรยาย

หมายเหตุ: การบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยายของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

การอบรม “Understanding why Papers are Important to MB: A Guide for Support Staff”
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   เอกสารประกอบการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Evaluation Canvas Workshop (ประกอบการเขียนขอทุนโครงการ Flagship)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 324 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   เอกสารประกอบการอบรม ฯ
•   วิดีโอการอบรม ฯ

การประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)
ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร

•   บทคัดย่อ
•   บทความการประชุมวิชาการ
•   สรุปการประชุม
•   ภาพบรรยากาศภายในงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save