04/10/2022

ต้อนรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

28/09/2022

มอบรางวัลโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 7

19/09/2022

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 : ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14/09/2022

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)