25/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

20/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS)

18/03/2024

โครงการอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2567

12/03/2024

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้านค้าศูนย์อาหารศูนย์การเรียนรู้มหิดล