28/08/2023

การตัดสินโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 8

24/08/2023

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Week 2023) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22/08/2023

ม.มหิดล ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยผ่าน SDGs” ในกิจกรรม SDU: Actions toward the Sustainable Development Goals ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

19/08/2023

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหิดลร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยายมหิดล นำนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการทัศนศึกษาเชิงสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ”Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”