23/02/2024

นายมนัสชาย ประเดิมชัย หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากรายวิชา สวศท 108 หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

16/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

13/02/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มูลนิธิใบไม้สีเขียว จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

12/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม QS India Summit 2024 ภายใต้หัวข้อ “Empowering Excellence: Unleashing the Potential of Partnerships and Collaboration in Indian Higher Education”