17/02/2023

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาหาร โรงพยาบาลศิริราช

15/02/2023

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 Environmental Law and Regulation and Environmental Aspect

10/02/2023

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

01/02/2023

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย