31/05/2024

บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567

31/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (กลุ่มผู้บริหาร) ครั้งที่ 2/2567

30/05/2024

การเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาการทุกจริตของหน่วยงานภาครัฐ

27/05/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการก๊าซเรือนกระจกองค์กร” คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล