13/06/2024

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้รับจ้าง เพื่อทำการตัดแต่งไม้ยืนต้นตามหลักรุกขกรรม

05/06/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

04/06/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 5 ปี (ปี 2568-2572)

04/06/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล