25/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเกี่ยวกับ ISO 14001:2015

25/04/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2024” รอบนำเสนอแนวคิด ในธีม “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

24/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเกี่ยวกับ ISO 14001:2015

24/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รายวิชา ENTM 523 เศรษฐกิจฐานชีวภาพ หลักสูตรวิทศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม