19/07/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”

14/07/2023

โครงการอบรมเรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับหัวหน้าส่วนงาน” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

07/07/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566

22/06/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดระยอง