11/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตตรัง

08/03/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายงานแบบ Dashboard ด้วย Google Data Studio

05/03/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ “Microsoft Office”

28/02/2024

นายมนัสชาย ประเดิมชัย หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science Nagasaki University