26/01/2023

โครงการยกระดับด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

25/01/2023

บรรยายหัวข้อ Past experiences and future direction on driving solutions to Net Zero. ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

19/01/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

18/01/2023

ตรวจประเมิน “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”