24/10/2022

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ไบโอดีเซล” (BIODIESEL)

24/10/2022

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (Solar Rooftop)

11/10/2022

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต

06/10/2022

บรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)