19/03/2023

อบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566

24/02/2023

ศึกษาดูงานพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และสิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย

22/02/2023

ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Faculty of Environment Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น

21/02/2023

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล