08/09/2022

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงาน ในโครงการ “ การศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสภาพภูมิทัศน์ ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”

26/08/2022

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 (Mahidol Sustainability Week)

25/08/2022

กิจกรรม “YAMP Green Nudge Concert: Environment Music”

24/08/2022

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainability Development Conference 2022) พร้อมมอบรางวัล “MU Green Ranking 2021”