เป็นการประชุมที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการคณะ/สถาบัน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในเรื่องนโยบาย หรือแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อยุติในการดำเนินงาน โดยการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบันจะประชุมทุกวันพุธ ในสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล2565

ครั้งที่ วันที่จัดการประชุม สถานที่จัดการประชุม เจ้าภาพจัดการประชุม รายงาน
ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ไฟล์
ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยศาสนศึกษา ไฟล์
ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะพยาบาลศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะวิทยาศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ไฟล์
ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สำนักงานอธิการบดี ไฟล์
ครั้งที่ 8/2565 วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไฟล์
ครั้งที่ 9/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชีย ไฟล์
ครั้งที่ 10/2565 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ไฟล์
ครั้งที่ 11/2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไฟล์
ครั้งที่ 12/2565 วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยการจัดการ ไฟล์
ครั้งที่ 13/2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะทันตแพทยศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 14/2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเทคนิคการแพทย์ ไฟล์
ครั้งที่ 15/2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ไฟล์
ครั้งที่ 16/2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings บัณฑิตวิทยาลัย ไฟล์
ครั้งที่ 17/2565 วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเภสัชศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 18/2565 วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไฟล์
ครั้งที่ 19/2565 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไฟล์
ครั้งที่ 20/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไฟล์
ครั้งที่ 21/2565 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ไฟล์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล2564

ครั้งที่ วันที่จัดการประชุม สถานที่จัดการประชุม เจ้าภาพจัดการประชุม รายงาน
ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไฟล์
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะศิลปศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไฟล์
ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันโภชนาการ ไฟล์
ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไฟล์
ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ไฟล์
ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยราชสุดา ไฟล์
ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ไฟล์
ครั้งที่ 11/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ไฟล์
ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ไฟล์
ครั้งที่ 13/2564 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยนานาชาติ ไฟล์
ครั้งที่ 14/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไฟล์
ครั้งที่ 15/2564 วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเภสัชศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 16/2564 วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings บัณฑิตวิทยาลัย ไฟล์
ครั้งที่ 17/2564 วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 18/2564 วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 19/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไฟล์
ครั้งที่ 20/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะกายภาพบำบัด ไฟล์
ครั้งที่ 21/2564 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเทคนิคการแพทย์ ไฟล์
ครั้งที่ 22/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะทันตแพทยศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 23/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไฟล์
ครั้งที่ 24/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไฟล์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล2563

ครั้งที่ วันที่จัดการประชุม สถานที่จัดการประชุม เจ้าภาพจัดการประชุม รายงาน
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไฟล์
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะกายภาพบำบัด ไฟล์
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ไฟล์
ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไฟล์
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ไฟล์
ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ไฟล์
ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไฟล์
ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยนานาชาติ ไฟล์
ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยการจัดการ ไฟล์
ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ไฟล์
ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings สำนักงานอธิการบดี ไฟล์
ครั้งที่ 13/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไฟล์
ครั้งที่ 14/2563 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไฟล์
ครั้งที่ 15/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings บัณฑิตวิทยาลัย ไฟล์
ครั้งที่ 16/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะพยาบาลศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 17/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเภสัชศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 18/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะเทคนิคการแพทย์ ไฟล์
ครั้งที่ 19/2563 วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะทันตแพทยศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 20/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไฟล์
ครั้งที่ 21/2563 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะวิทยาศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 22/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟล์
ครั้งที่ 23/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ไฟล์
ครั้งที่ 24/2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webx Meetings คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไฟล์
5/5 - (1 vote)