เป็นการประชุมที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการคณะ/สถาบัน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในเรื่องนโยบาย หรือแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อยุติในการดำเนินงาน โดยการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบันจะประชุมทุกวันพุธ ในสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน