เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างขวัญกำลังใจจึงมีมติเห็นสมควรให้จัดทำประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนกับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการทำประกันที่ >>>click<<<

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับความคุ้มครองจาก บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์เลขที่ 00/2021-CV119834-NGA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564 (เวลา 16.30 น.) – 19 มีนาคม 2565 (เวลา 16.30 น.) ในกรณี ดังนี้

 1. ผลประโยชน์ 50,000 บาท เป็นเงินปลอบขวัญสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
 2. ผลประโยชน์ 10,000 บาท จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรชิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม (ตามกรมธรรม์เลขที่ 00/2021-CV119834-NGA)

 1. โทรศัพท์ติดต่อแจ้งเคลมที่ 1291 ต่อ 2 หรือ E-mail : dvsins@deves.co.th หรือ ID Line : @devesinsurance
 2. ส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมฯ แบ่งเป็นกรณี (ดูเอกสารประกอบที่ด้านล่าง)
 3. จัดส่งเอกสารไปที่ บมจ.เทเวศประกันภัย ฝ่ายสินไหมทั่วไป เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (กรุณาระบุหน้าซอง เอกสารเบิกเคลม COVID-19)

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมฯ แบ่งเป็นกรณีดังนี้

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์เงินปลอบขวัญฯ

 1.  หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมฯ (F-NC-028)
 2. ผลการตรวจ (LAB) ต้นฉบับ หรือ สำเนา รับรองโดยแพทย์และประทับตราโรงพยาบาล
 3. ใบรับรองแพทย์ ต้นฉบับ หรือ สำเนา รับรองโดยแพทย์และประทับตราโรงพยาบาล
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีเรียกร้องจากการเสียชีวิตฯ

 1.  หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมฯ (F-NC-028)
 2. บันทึกประจำวันตำรวจ
 3. ใบชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิต)
 4. หนังสือรับรองการตาย (กรณีเสียชีวิต)
 5. ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 6. สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
 8. แบบแสดงตนของผู้รับประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต)
 9. ใบความเห็นแพทย์ (กรณีทุพพลภาพถาวรชิ้นเชิง)
 10. ใบรับรองแพทย์ระบุอวัยวะที่สูญเสีย (กรณีสูญเสียอวัยวะ)

Infographic วิธีการเคลมประกัน