ข้อมูลกองแผนงานประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (ITA)

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562