ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการปิดกองทุนสวัสดิการส่วนงาน เป็นเงินรายได้และทรัพย์สินส่วนงาน เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

*

เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 14 มีนาคม 2562

*

เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 4 มีนาคม 2562

*

การอบรมที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “ชี้แจงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(ระเบียบพัสดุ 2560 (31 สค 2560))(พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560) อบรม วันจันทร์ที่ 25 ก.ย.2560

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียม วันที่ 7 กันยายน 2560

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักสูตรการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธี e-market ,e-bidding (เอกสารอบรม วันที่ 4-15 สิงหาคม 2560)(คู่มือe-Bidding ,e-market)(ภาพรวม EGP_ระยะที่3_ปรับปรุงตามพรบ)

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปี (เอกสารอบรม วันที่ 25 กรกฏาคม 2560)(งานงบประมาณ)(งานพัสดุ) (งานบัญชี)(แผนปิดปี)

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดราคากลาง และระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2560(อบรมราคากลาง)(ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร) (แบบฝึกหัด) (Program Offline) (Manual Offline)

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย เงินอุดหนุนการวิจัยในระบบ MU ERP วันที่ 28/02/2017(เอกสารรอบเช้า)(เอกสารรอบบ่าย)

เอกสารประกอบการอบรม ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เอกสาร ชุดที่ 1)(เอกสารชุดที่2) (เอกสารชุดที่ 3) วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

เอกสารประกอบการอบรม การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน และการบริหารสัญญา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

เอกสารประกอบการอบรมการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการรายงาน EdPEx ในด้านการเงิน

เอกสารประกอบการอบรมการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายกองทุนสวัสดิการในระบบ MU-ERP Module AR วันที่ 11 มีนาคม 2559

เอกสารประกอบการอบรมการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายกองทุนสวัสดิการในระบบ MU-ERP Module AP วันที่ 11 มีนาคม 2559

เอกสารประกอบการอบรมการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายกองทุนสวัสดิการในระบบ MU-ERP Modul GL-excel วันที่ 11 มีนาคม 2559

เอกสารประกอบการอบรมการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายกองทุนสวัสดิการในระบบ MU-ERP Module GL วันที่ 11 มีนาคม 2559

เอกสารประกอบการอบรมการคิดต้นทุนพันธกิจการศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

เอกสารประกอบการอบรม กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการ วันที่ 15 ตุลาคม 2558

แบบฟอร์ม ภงด 3,53

เอกสารอบรม วิธีการปฏิบัติ e-market, e-bidding ในระบบ e-GP ระยะ 3 (เอกสารบรรยายช่วงบ่าย) วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เอกสารอบรม แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ วิธี e-market, e-bidding (เอกสารบรรยายช่วงเช้า) วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ตัวอย่างใบเสร็จ บริษัท ร้านค้า รวมสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างแบบใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เอกสารอบรมโครงการอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการ การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมการจ่ายเงิน วันที่ 22 เมษายน 2558

โครงการอบรมเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสำหรับบุคลกรสำนักงานอธิการบดี วันที่ 17 มีนาคม 2558

ประชุมรับฟังการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ ในการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ MLC

เอกสารประกอบการอบรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2561