กองกิจการนักศึกษา มหิดล

บริการด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยได้จัดบริการด้านสุขภาพให้สำหรับนักศึกษาโดยมีบริการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ครอบคลุมนักศึกษาทุกวิทยาเขต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 10 หน่วย ประกอบด้วย
* หน่วยให้บริการตรวจรักษา 8 หน่วย
* หน่วยให้บริการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บและให้การปรึกษาด้านกีฬา 1 หน่วย (คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา)
* หน่วยให้การปรึกษา 1 หน่วย (คลินิกวัยทีน Adolescent Clinic)

– หน่วยทันตกรรมนักศึกษา 3 หน่วย

– สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 ร้าน (บริการจ่ายยาให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์)

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

วิทยาเขต หน่วยบริการ
ศาลายา  – หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา
– คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา
– คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
บางกอกน้อย  – หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– หน่วยทันตกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พญาไท  – หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
– หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
– หน่วยทันตกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– หน่วยทันตกรรมนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
กาญจนบุรี  – หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี
นครสวรรค์  – หน่วย
อำนาจเจริญ  – หน่วย

นักศึกษาควรรู้

เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?

ก่อนเข้ารับบริการให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและดำเนินการดังนี้
1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน
2. เข้ารับบริการที่หน่วยสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด
3. หน่วยให้บริการเบื้องต้นและประสานส่งต่อกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

พื้นที่ให้บริการของหน่วยสุขภาพนักศึกษา
  – นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตศาลายา รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 – ศาลายา
– คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา
– คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
  – นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตบางกอกน้อย รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา : 
 – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบล
  – นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตพญาไท รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  – นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตกาญจนบุรี รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 – วิทยาเขตกาญจนบุรี
  – นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตนครสวรรค์ รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 – 
  – นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตอำนาจเจริญ รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 – 
อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?

นักศึกษาทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport (กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ)
2. ติดต่อหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาส่วนงาน / งานกิจการนักศึกษาส่วนงาน เพื่อรับบัตรตรวจทันตกรรม (กน.002)

หมายเหตุ
– นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตร ==> สามารถรับบัตรตรวจทันตกรรม (กน.002)ได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา (MU Health)
– นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ==> ติดต่อสอบถามการรับบัตรตรวจทันตกรรมได้ที่งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย โทร. +66 2441 4125 # 211

สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?

สิทธิการรักษาพยาบาลคือ?   สิทธิการรักษาพยาบาลคือ?       สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ใช้ร่วมกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้สำหรับนักศึกษา เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาที่ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบริการในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนเข้ารับบริการดังนี้

อาชีพของผู้ปกครอง / นักศึกษา วิธีดำเนินการ
รับราชการ / หน่วยงานราชการ   – ติดต่อโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำประวัติเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ก่อนเข้ารับจริง
[กรณียังไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ]
– นักศึกษาต้องสำรองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน แล้วนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลกับต้นสังกัด
รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [กรณีสามารถทำเบิกจ่ายตรงกับต้นสังกัดได้]
– ติดต่อโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำประวัติเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง[กรณีไม่สามารถทำเบิกจ่ายตรงกับต้นสังกัดได้]
– ทุกครั้งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาล สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงาน
นักศึกษาที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท / หน่วยงานเอกชน [กรณีประสงค์ย้ายสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย]
– ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแจ้งเปลี่ยนสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย[กรณีไม่ประสงค์ย้ายสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย]
– เข้ารับบริการ ณ สถานบริการที่ตนเลือกไว้ / หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ   – ติดต่องานกิจการนักศึกษา / งานการศึกษาส่วนงานเพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
ชาวต่างชาติ   – นักศึกษาต้องแสดงบัตรของบริษัทประกันที่ส่วนงานได้ทำให้กับนักศึกษา ณ จุดบริการของโรงพยาบาล หากโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ทำ contract กับบริษัทประกัน ไว้ ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วนำใบเสร็จไปให้เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาส่วนงานทำการเบิกจ่ายกับบริษัทประกันต่อไป

หมายเหตุ
– การรับบริการอาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ นักศึกษาอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในบางส่วน