การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 สถิติการให้บริการของกองทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
(หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย)

ประกาศการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)


การสรรหาคัดเลือกบุคคล และการบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐


การพัฒนาบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒


การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน )
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการสั่งให้ออกจากงานกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙
( แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน )
Page views: 5,001