ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2566

1. จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

ผู้มาติดต่อรายงานตัวบุคลากรใหม่สำนักงานอธิการบดี ปี พ.ศ.2566

เดือน จำนวนคน
มกราคม 14
กุมภาพันธ์ 13
มีนาคม 6
เมษายน 8
พฤษภาคม 3
มิถุนายน 7
กรกฎาคม 10
สิงหาคม 7
กันยายน 8
ตุลาคม 14
พฤศจิกายน 9
ธันวาคม 6

รวม 105 คน

2. จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service