สถิติการให้บริการของกองทรัพยากรบุคคล

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บกองทรัพยากรบุคคล

สถิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (การเข้าสมัครงาน สรุปข้อมูลจากระบบ e-Recruitment)

สถิติด้านการพัฒนาบุคลากร (ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสรุปจากระบบ Training Information Center)

สถิติด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (จำนวนบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมระบบสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit))

สถิติการเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

Page views: 0