คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองทรัพยากรบุคคล


งานบริหารทรัพยากรบุคคล

  แนวทางการต่อเวลาปฏิบัติงาน

  แนวทางการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  คู่มือสำหรับ Admin ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Supervisory Development Program)

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ผ่านเว็บไซต์ (Webinar) ด้วยโปรแกรม Webex Event