22/12/2020
MU Health

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน covid-19

23/12/2020
MU Sport

ปิดให้บริการ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส และห้องสควอช) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

03/01/2021
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ประกาศปิด สำนักงานกองกิจการนักศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ม.ค. 64

04/01/2021
muhome

ขั้นตอนการขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมหอพักบ้านมหิดล “กรณีขอยกเลิกการเข้าพัก” ประจำภาคการศึกษา 2/2563

04/01/2021

ขยายเวลารับกุญแจหอพักบ้านมหิดล ประจำภาคการศึกษา 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564 เวลา 08.00-20.00 น.

05/01/2021
ทุนการศึกษามหิดล

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

12/01/2021
กิจกรรมนักศึกษา มหิดล

“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”

14/01/2021
กิจกรรมนักศึกษา มหิดล

“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”

15/01/2021
ทุนมหิดล

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก