08/10/2021

MUCAP Capture Future Together

08/10/2021

การเงินส่วนบุคคลและการบริหารจัดการหนี้และคลินิกหนี้

29/10/2021

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช

03/11/2021

ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

12/11/2021

เรียนออนไลน์ก็ต้องเรียน WFH ก็ต้องทำ กิจกรรมบำบัดช่วยได้

15/11/2021

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Notebook for MU Student)

22/11/2021

ASEAN In Today’s World 2022

22/11/2021

ENVI TALK #2 ในหัวข้อ “บรรณจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม” (Packaging & Environment)

23/11/2021

รับสมัครโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2564