เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 2
วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

เวลา หัวข้อ วิทยากร
9.00 – 9.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดประชุม และร่วมถ่ายภาพ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
9.15 – 9.30 น. กล่าวบรรยายนำ ศ.นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
9.30 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย” คุณสุทิศา จั่นมุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สกอ.
10.40 – 12.00 น. การเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศ” รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร
13.00 – 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การทำวิจัยกลุ่มผู้ใช้งาน (Research User) อย่างมีชั้นเชิง” ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.10 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำผลงานไปใช้ประโยชน์” Section 1 : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รศ.ดร.นสพ.กำลัง ชุมพลบัญชร มหาวิทยาลัยมหิดล
Section 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม
รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เวลา หัวข้อ วิทยากร
9.00 – 10.00 น. การเสวนาพิเศษหัวข้อ “ระบบนักวิจัยที่ปรึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.10 – 11.20 น. การเสวนาหัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง : การพัฒนานวัตกรรม และการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน” ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล
11.20 – 12.10 น. การบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0” อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.00 – 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอโครงการวิจัย และผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการตอบรับในเชิงบวก” ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.10 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” Section 1 : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Section 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม
ศ.ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

เวลา หัวข้อ วิทยากร
9.00 – 10.20 น. การเสวนาหัวข้อ “นักวิจัยพี่เลี้ยง : เข็มทิศนำทางชีวิตนักวิจัย” ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30 – 11.10 น. การบรรยายหัวข้อ “Research to Innovation” ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน มหาวิทยาลัยมหิดล
11.10 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพ” ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.00 – 14.00 น. “การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักวิจัยรุ่นใหม่” รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.10 – 15.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การขอและสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ “นโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ” รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save