ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) 

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสมัครและการเสนอชื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 

  หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน เรื่อง ประกาศการรับสมัคร/เสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

  แบบสมัคร/เสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF   | MS WORD  )

  หนังสือยินยอมให้ใช้ผลงาน (PDF   | MS WORD )

  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน  (PDF   | MS WORD )

  หนังสือรับรองการเผยแพร่ตำราจากต้นสังกัด ( PDF   | MS WORD )

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ภาพมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 19/2562 

  คุณเทวัญ  คงพิพัฒน์กุล โทรศัพท์ 02-849-6280 tewon.kon@mahidol.ac.th
  คุณอันติมา  เพ็ชร์ทอง โทรศัพท์  02-849-6286 ultima.pet@mahidol.ac.th
  คุณพิชชาพร  เกษียรธาดานนท์ โทรศัพท์ 02-849-6282 pitchaporn.kas@mahidol.ac.th
  คุณกานติมา  สวนโครกกรวด โทรศัพท์ 02-849-6387 kantima.sua@mahidol.ac.th
  คุณฝนทิพย์  โพธิวิรัตนานนท์ โทรศัพท์  02-849-6391  fontip.pot@mahidol.ac.th 
Page views: 1,470