ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสมัครและการเสนอชื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

  หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน เรื่อง ประกาศการรับสมัคร/เสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

  แบบสมัคร/เสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 (หากคลิกดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวาที่หัวข้อนั้น เลือก Open in new tab)

 •  ประเภทดีเลิศ                       (PDF   | MS WORD )
    Excellence                         (PDF   | MS WORD )

 •  สาขาการวิจัย                       (PDF   | MS WORD )
   Research                            (PDF   | MS WORD )

 •  สาขาการแต่งตำรา              (PDF   | MS WORD )
  Textbook Authoring        (PDF   | MS WORD )

 •  สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม              (PDF   | MS WORD )
  Invention and Innovation                   (PDF   | MS WORD )

 •  สาขาการบริการ                                       (PDF   | MS WORD )
  Services                                                  (PDF   | MS WORD )

 •  สาขาความเป็นครู                                    (PDF   | MS WORD )
  Being Teacher                                       (PDF   | MS WORD )

  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ                                          (PDF   | MS WORD )

  Contribution in Academic Work                                                                           (PDF   | MS WORD )


  หนังสือยินยอมให้ใช้ผลงาน                                                                                       (PDF   | MS WORD )

  Consent Form for Allowance of Performance Presentation                           (PDF   | MS WORD )


  หลักฐานประกอบการนำรูปภาพ ตาราง ข้อมูลมาใช้ในการแต่งตำรา                         (PDF   | MS WORD )


หนังสือแสดงข้อมูลของตำราที่เสนอขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา กรณีมีผู้แต่งหลายคน   (PDF   | MS WORD )


  หนังสือรับรองการเผยแพร่ตำราจากต้นสังกัด                                                           (PDF   | MS WORD )

  Approval Form for Dissemination of Textbook from Original Affiliation  (PDF   | MS WORD )


  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566 

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะราย

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

  ภาพมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 19/2562

  คุณสุวีเรศ วงษ์ทองดี โทรศัพท์ 02-849-6280 suweeredh.won@mahidol.ac.th
  คุณอันติมา  เพ็ชร์ทอง โทรศัพท์  02-849-6286 ultima.pet@mahidol.ac.th
  คุณพิชชาพร  เกษียรธาดานนท์ โทรศัพท์ 02-849-6282 pitchaporn.kas@mahidol.ac.th
  คุณกานติมา  สวนโครกกรวด โทรศัพท์ 02-849-6387 kantima.sua@mahidol.ac.th