กองกิจการนักศึกษา มหิดล

รายงานการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก โครงการเกษตร

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมทีม

2. ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเพื่อดูสภาพพื้นที่

3. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ

4. นำเสนอแผนการดำเนินโครงการให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้รับทราบและปรับแผนร่วมกัน

5. การดำเนินโครงการในระยะที่ 1

5.1 กิจกรรมไอดิน กลิ่นน้ำ

5.2 กิจกรรมของขวัญจากก้อนดิน

5.3 กิจกรรมเก็บเกี่ยวเลี้ยวตามคลอง

5.4 กิจกรรมสวนคุณปู่แปลงร่าง

5.5 การลงพื้นที่เพื่อดูการเจริญเติบโตและวัดขนาดของต้นอ่อน

5.6 กิจกรรมยกแปลง

ภาคผนวก ข โครงการส่งต่อจักรยาน

1.กิจกรรมกำเนิดใหม่ ให้จักก้า

2. ประชาคม เรื่อง เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

3. ส่งมอบจักรยานและสำรวจชุมชนด้วยกันกับรากแก้วมหิดลจักก้า

4. ประชุมร่วมกับชุมชนเรื่องแนวทางการจัดการจักรยานและแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน

5. การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ณ ชุมชนบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กองกิจการนักศึกษา มหิดล